• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 11 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

„Fundusz Usług Rozwojowych” - dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu III naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego (powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) oraz pracowników tych przedsiębiorstw, wykonujących pracę na terenie subregionu przemyskiego.

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, studia podyplomowe) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza usług rozwojowych od firm z całego kraju, w której znajdują się usługi o charakterze szkoleniowym i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne, dzięki którym pracownicy przedsiębiorstw mogą rozwijać swoje kompetencje.

W ramach III naboru do projektu, do udziału w usługach rozwojowych mogą być zgłaszani wyłącznie pracownicy powyżej 50 roku życia lub pracownicy o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 - wykształcenie maksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym).

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 8000 zł, natomiast poziom dofinansowania (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) może wynieść nawet 80%.

Formularze zgłoszeniowe w ramach III naboru do projektu można składać
od 12.12.2018 r. do 04.01.2019 r.

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie

www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl

Biuro projektu:

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3

 

Info o projekcie PARR_Fundusz Usług Rozwojowych ...

    „Fundusz Usług Rozwojowych” - dofinansowanie na szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw z subregionu przemyskiego - nowy projekt Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu III naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

więcej ...

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" informuje, że został ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2018. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Nabory wniosków ogłoszenia”.

 

    Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) lit a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną”.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

            Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 05.11.2018 r. do 19.11.2018 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.

Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci znaku sprawy. O terminie złożenia wniosku o przyznanie pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.

Forma wsparcia:

Premia.

Wysokość pomocy:

100 000 PLN

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 2. nieukończone 44 lata do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 3. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 4. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 5. realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 6. zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków 
  o przyznanie pomocy,
 • zgodność z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Kryteria wyboru operacji:

      1.Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

-        zakłada – 10 pkt

-        nie zakłada – 0 pkt

2. Operacja  zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

-        więcej niż 3  –  3 pkt 

-        więcej niż 2  i nie więcej niż 3 – 2 pkt

-        więcej niż 1  i nie więcej niż 2 – 1 pkt

-        1 miejsce pracy – 0 pkt

3.Operacja zakłada podjęcie działalności:

-        w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt

-        w pozostałych zakresach – 1 pkt

4.Operacja jest innowacyjna:

-        na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki”– 2 pkt

-        na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki”  – 1 pkt

-        nie jest innowacyjna – 0 pkt

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10

Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR” stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku nie wcześniej niż 3 dni przed datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych -  załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru wynosi 600 000 PLN.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:

 1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”,
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa wnioskodawcy” podzakładka „Kryteria wyboru”,
 3. Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy 
  o przyznaniu pomocy, w zakładce 
  „Strefa wnioskodawcy” podzakładka „Dokumenty”, w formie linku do strony internetowej Agencji Modernizacji 
  i Restrukturyzacji Rolnictwa.

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2018 ...

 

           Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  ...     

 

           Załącznik nr 2 do Ogłoszenia ..

 

 

Facebook