Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

logo12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2021

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 
   Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019.664 tj. z późn. zm.)

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

Wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej".

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

   – Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 08.03.2021 r. do 22.03.2021 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki", ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.

Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:

   Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki", gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci znaku sprawy. O terminie złożenia wniosku o przyznanie pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.

Forma wsparcia:

Refundacja

Wysokość pomocy:

   W granicach określonych przepisami § 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019.664 tj. z późn. zm.), ale nie więcej niż limit środków w ramach ogłaszanego naboru.

Maksymalne poziomy wsparcia:

   – do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 tj.),

   – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

   – do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Warunki udzielenia wsparcia:

1. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wnioskówo przyznanie pomocy,

2. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,

3. realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR

    wskaźników,

4. zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

   – zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,

   – zgodność z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Kryteria wyboru operacji:

1. Operacja zakłada ogólnodostępność i niekomercyjność infrastruktury rekreacyjnej:

   – zakłada – 10 pkt

   – nie zakłada – 0 pkt

2. Operacja jest innowacyjna:

   – na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki" – 2 pkt

   – na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki" – 1 pkt

   – nie jest innowacyjna – 0 pkt

3. Wartość operacji wynosi:

   – powyżej 100 tyś. PLN – 2 pkt

   – nie mniej niż 50 tyś. PLN i nie więcej niż 100 tyś. PLN – 1 pkt

4. Zakończenie realizacji operacji jest planowane:

   – w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 2 pkt

   – w terminie od 6 do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 1 pkt

   – w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 0 pkt

5. Operacja jest realizowana:

   – w miejscowości poniżej 5 tyś. ludności – 2 pkt

   – w miejscowości powyżej 5 tyś. ludności – 1 pkt

   Warunkiem wyboru operacji dla tego przedsięwzięcia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10. Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR" stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wymagane dokumentypotwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

   – wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami,

   – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o       przyznanie pomocy (jeśli dotyczy).

   Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru wynosi 215 416,12 PLN

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:
1) Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Mleczki" w zakładce „Stowarzyszenie" podzakładce „Dokumenty",

2) Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa wnioskodawcy" podzakładka „Kryteria wyboru",

3) Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR w zakładce "Strefa wnioskodawcy" podzakładka "Procedury wyboru i oceny",

3) Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa wnioskodawcy", podzakładka „Dokumenty", w formie linku do strony internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Opublikowano 19.02.2021 r.