Uprzejmie informuję, że w oparciu o § 23 pkt 2 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki" Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki" zwołuje w dniu 21.09.2021 r. (wtorek) o godz. 13:00 obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki", które odbędą się w sali konferencyjnej „Terapia" przy ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu poprzednich obrad.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki".
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

           Z poważaniem

Wojciech Superson
Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki"