Dzisiaj jest: 5 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”
na lata 2014 - 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.

W bieżącym roku Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 została zaktualizowana. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z przeliczenia budżetu LSR na euro i zwiększenia środków na projekt współpracy. Różnice wynikające z kursu euro wygenerowały oszczędności – 148 138 €. Dodatkowe środki przeznaczono w większej części na wsparcie operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, pozostałą kwotę przeznaczono na wsparcie operacji mających na celu wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym.

Budżet LSR2 062 500 € przewiduje wsparcie realizacji celów szczegółowych: wzrost miejsc pracy (972 526,11 €), poprawę infrastruktury drogowej (459 296,97 €), wzmocnienie kapitału społecznego przez wzrost kompetencji społeczności lokalnej (25 000 €), poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (361 191,06 €), wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (95 985,86 €) oraz wykorzystanie lokalnych zasobów: przyrodniczych, kulturowych i historycznych (148 500 €). W ramach budżetu zostały wykorzystane środki w wysokości 1 910 104 €, co stanowi 93 % całego budżetu.

Cel ogólny 2.0 „Rozwój aktywności sektora publicznego i społecznego nakierowany na wzrost poziomu życia społeczności lokalnej” jest realizowany na obszarze wszystkich gmin partnerskich. W ramach tego celu Gmina Miejska Przeworsk otrzymała wsparcie na realizację operacji z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. Zrealizowała operacje: przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza oraz Ablewicza, budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej, „Opracowanie i wydanie drukiem dokumentów historycznych dla miasta Przeworska w 625 rocznicę nadania praw miejskich”. Gmina Przeworsk otrzymała wsparcie na realizację operacji z zakresu infrastruktury rekreacyjnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego, zrealizowała operacje: przebudowa placu zabaw w Urzejowicach, przebudowa placu zabaw w Nowosielcach, zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnejw Gorliczynie, wydanie publikacji „Powrót do korzeni – dziedzictwo kulturowe, naturalne i kulinarne Gminy Przeworsk oraz realizuje operację „Pamięć przeszłości: doświadczenie najazdów tatarskich w pamięci zbiorowej mieszkańców Gminy Przeworsk”. Gmina Zarzecze otrzymała wsparcie na realizacje operacji z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego, zrealizowała operacje: przebudowa gminnej drogi w Zalesiu, przebudowa drogi przy szkole i stadionie w Pełnatyczach, przebudowa drogi w Siennowie, budowa osiedlowego placu zabaw w Zarzeczu, budowa miejsc widowiskowych na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych w Rożniatowie oraz budowa placu zabaw w Łapajówce. W Gminie Gać zostały zrealizowane operacje z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. Została przebudowana gminna droga w miejscowości Gać, urządzono siłownię zewnętrzną i plac zabaw w Wolicy, urządzono siłownię zewnętrzną i plac zabaw w Dębowie, zrealizowano operację "Tańce przeworskie" i "Czas zatrzymany w obrazach - Puchała gacki artysta".

Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach Celu ogólnego 1.0 dofinansowano operacje służące rozwojowi przedsiębiorczości. Zostało przyznane wsparcie na podejmowanie działalności i rozwój działalności gospodarczej, wsparcie to stanowi blisko 52% budżetu przewidzianego na poddziałanie 19.2.

Do końca 2021 roku planowane są nabory wniosków na wsparcie operacji z zakresu: operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym oraz podejmowania działalności gospodarczej.

W związku z procedowaną zmianą Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w ramach której został zwiększony budżet działania LEADER, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Mleczki” przedłożył wniosek do UMWP o podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wartość dodatkowych środków na realizację LSR została obliczona zgodnie z obowiązującym wzorem i wynosi 429 000,00 €. Dodatkowe środki będą przeznaczone na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej (175 000 €), wsparcie operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej (203 200 €), wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (50 800 €).

                                                                             Elżbieta Kamoda