W dniu 11 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej „Terapia", ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku w związku ze złożonymi przez wnioskodawców protestami odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie weryfikacji oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Weryfikacja oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dokonanej w dniu 20.07.2022 r.
  5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  6. Zakończenie posiedzenia.