• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 1 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Antonina, Antoni, Albin

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki" ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zamiaru dokonania zmian w strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. LGD proponuje przesunięcie środków w wysokości 51 602,15 €, które pozostały po przeprowadzonych naborach w ramach celów:

  • Cel ogólny 1.0 – Rozwój przedsiębiorczości – 15 448,01 €
  • Cel ogólny 2.0 - Rozwój aktywności sektora publicznego i społecznego nakierowany na wzrost poziomu życia społeczności lokalnej – 26 961,96 €

LGD proponuje przeznaczyć w.w środki na rzecz wskaźnika produktu – "Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej" / „Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej", realizowanego poprzez udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 2.3.1 – „Wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej" - Cel ogólny 2.0.


Zaproponowane zmiany przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania budżetu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Formularz uwag można przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@ dorzeczemleczki.pl, poczta tradycyjną lub osobiście w biurze LGD: ul. Piłsudskiego 8,37-200 Przeworsk.


Konsultacje trwają do 22 lutego 2024 r.

Do pobrania:

Formularz uwag

W dniu 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Lokalne Grupy Działania podpisały umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). 

Podpisanie UM

Lokalne strategie rozwoju będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Planu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027 (PS WPR na lata 2023-2027) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027).

Podkarpackie LGD na wdrazanie i zarządzanie LSR  otrzymają w sumie około 89 000 000 euro. Kwota przyznanego wsparcia dla poszczególnych LGD zależy m.in. od liczby mieszkańców zamieszkujących obszar, który obejmuje dana lokalna strategia rozwoju.

Podpisanie UR Zarzad

Środki finansowe przyznane LGD "Dorzecze Mleczki" na wdrażanie LSR to 1 500 000 euro w ramach PS WPR oraz 795 136 euro w ramach FEP.

W dniu 11 grudnia 2023 r.. z powodu szkolenia dla pracowników

Biuro LGD bedzie czynne do godz. 11:00