Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

logo12 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2021
 
        Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Zakres tematyczny operacji:
 
    Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) lit a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
 
Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:
 
    „Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej”.
 
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:
 
    - Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 
Termin składania wniosków:
 
 
    Od 06.09.2021 r. do 20.09.2021 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.
 
Miejsce składania wniosków:
 
    Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.
 
Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:
 
    Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci znaku sprawy. O terminie złożenia wniosku o przyznanie pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.
 
Forma wsparcia:
 
    Premia
 
Wysokość pomocy:
 
    100 000 PLN
 
Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 5. Zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
  w tym:
−zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
−zgodność z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
6.Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 
Kryteria wyboru operacji: 
 
    Przedsięwzięcie 1.1.2 - Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej  
1.Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
 • zakłada – 10 pkt
 • nie zakłada – 0 pkt 
2.Wnioskodawca:  
 • jest osobą bezrobotną – 2 pkt  
 • nie jest osobą bezrobotną – 1 pkt 
3.Wnioskodawca:  
 • posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – 2 pkt  
 • posiada doświadczenie – 1 pkt  
 • posiada kwalifikacje – 1 pkt 
 • nie posiada kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – 0 pkt 
4.Wnioskodawcą jest osobą zamieszkałą na obszarze LSR  
 • przez okres dłuższy niż 1 rok – 1 pkt  
 • przez okres krótszy niż 1 rok – 0 pkt 
5.Operacja zakłada podjęcie działalności:  
 • w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt  
 • w pozostałych zakresach – 1 pkt  
6.Operacja jest innowacyjna:  
 • na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki” – 2 pkt 
 • na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki” – 1 pkt 
 • nie jest innowacyjna – 0 pkt  
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10. 
 
     Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR” stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.
 
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami oraz biznesplan (wersja 4z), 
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, 
 • dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków.
Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 
 
    Limit środków w ramach naboru wynosi 75 000 € (według indykatywnego kursu  4 PLN/EUR – 300 000 zł). 
 
Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru: 
 
Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono: 
 1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”, 
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa wnioskodawcy” podzakładka „Kryteria wyboru”,
 3. Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa wnioskodawcy”, podzakładka „Dokumenty”, w formie linku do strony internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

  Data publikacji:22.08.2021 r.