Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

                                               

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) lit a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną”.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

            Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 30.12.2016 r. do 27.01.2017 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.

Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci numeru wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.

Forma wsparcia:

Premia.

Wysokość pomocy:

100 000 PLN.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 2. nieukończone 44 lata do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 3. złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 4. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 5. realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 6. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

  w tym:
 • zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji:

1. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

-        zakłada – 10 pkt

-        nie zakłada – 0 pkt

2. Operacja  zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

-        więcej niż 3  –  3 pkt 

-        więcej niż 2  i nie więcej niż 3 – 2 pkt

-        więcej niż 1  i nie więcej niż 2 – 1 pkt

-        1 miejsce pracy – 0 pkt

3. Operacja zakłada podjęcie działalności:

-        w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt

-        w pozostałych zakresach – 1 pkt

4. Operacja jest innowacyjna:

-        na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki”– 2 pkt

-        na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki”  – 1 pkt

-        nie jest innowacyjna – 0 pkt

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10.

 

Wymagane dokumenty, w tym potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 

 1. wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami,
 2. zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku nie wcześniej niż 3 dni przed datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

 

Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

 

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

 

Limit środków w ramach naboru wynosi 300 000 PLN.

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

 

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:

 

 1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”,
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa beneficjenta” podzakładka „Kryteria wyboru”,
 3. formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa beneficjenta” podzakładka „Dokumenty”,  w formie linku do strony internetowej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

 

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 ...         

           Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 1 ...        

           Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 1 ...

 

 

nike