Dzisiaj jest: 21 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Marta, Alojz

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) lit c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej mikro i małych przedsiębiorstw”.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

            Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 05.12.2019 r. do 19.12.2019 r. w dni robocze w godzinach od 700 do 1500.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.

Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście lub przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci znaku sprawy. O terminie złożenia wniosku o przyznanie pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 1500.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Wysokość pomocy:

W granicach określonych przepisami § 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

Poziom dofinansowania operacji:

W granicach określonych przepisami § 18 ust. 1 pkt. 1) lit. a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
  2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
  3. Realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
  4. zgodność operacji z Programem, w tym:

 - zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,

- zgodność z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Kryteria wyboru operacji:

1. Wartość operacji wynosi:

        nie mniej niż 50 tyś. PLN – 10 pkt

        mniej niż 50 tyś. PLN – 0 pkt

2. Operacja zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

        więcej niż 2 – 2 pkt

        nie mniej niż 1 miejsce pracy i nie więcej niż 2 – 1 pkt

        poniżej 1 miejsca pracy – 0 pkt

3. Wnioskodawca jest:

        mikroprzedsiębiorcą – 2 pkt

        małym przedsiębiorcą – 1 pkt

4. Operacja zakłada rozwój działalności:

        w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt

        w pozostałych zakresach – 1 pkt

5. Operacja jest innowacyjna:

        na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki” – 2 pkt

        na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki” – 1 pkt

        nie jest innowacyjna – 0 pkt

Warunkiem wyboru operacji dla tego przedsięwzięcia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10.

Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR” stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

  • ü  wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr. 1 do Ogłoszenia 4/2019.

Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru wynosi 339 050 PLN.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:

  1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce Stowarzyszenie”, podzakładka „Dokumenty”.
  2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa wnioskodawcy”, podzakładka „Kryteria wyboru”.
  3. Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa wnioskodawcy”, podzakładka „Dokumenty”, w formie linku do strony internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 

załącznik nr. 1 do ogłoszenia nr 4/2019 - RODO klauzule ...

załącznik nr. 2 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki ...