Dzisiaj jest: 16 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Maria, Stefan, Eustachy

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

W dniu 12.06. 2024 r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przeworsku o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 5. Omówienie przez pracownika biura wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 1/2024 i informacja o wynikach pomocniczej oceny tych wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rejestru interesów członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”.
 7. Ocena operacji zgodności z LSR.
 8. Ocena operacji w ramach oceny kryteriów wyboru określonych w LSR.
 9. Ustalenie kwot wsparcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Szanowni Państwo,

LGD „Dorzecze Mleczki” przedkłada do konsultacji projekty:

 • Lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ,,Dorzecze Mleczki” w ramach PS WPR na lata 2023-2027 wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów
 • Lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców LGD ,,Dorzecze Mleczki” w ramach PS WPR na lata 2023-2027 oraz FEP na lata 2021-2027 wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów

Uwagi prosimy kierować e-mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź telefonicznie: 795 536 083 do dnia 28.05.2024 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach.

Do pobrania:

 1. KRYTERIA WYBORU OPERACJI
 2. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW
 3. KARTA ZGŁASZANIA UWAG

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2024

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019.664 tj. z późn. zm.);

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

           Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 06.05.2024 r. do 20.05.2024 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Miejsce i tryb składania wniosków:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8 w Przeworsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.
 2. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia).
 3. Przyjmujący wniosek odnotowuje na wniosku datę i godzinę złożenia wniosku
  oraz nadaje mu numer identyfikacyjny.
 4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii wniosku, poprzez odnotowanie daty i godziny wpływu, liczby złożonych załączników oraz opatrzone pieczęcią LGD i podpisem przyjmującego.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Wysokość pomocy:

W granicach określonych przepisami § 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019.664 tj. z późn. zm.), ale nie więcej niż limit środków w ramach ogłaszanego naboru.

Maksymalne poziomy wsparcia:

-        do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 tj.),

-        do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

-        do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków
  o przyznanie pomocy,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 3. realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  w tym:
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków
  o przyznanie pomocy,
 • zgodność z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Kryteria wyboru operacji:

 1. Operacja zakłada ogólnodostępność i niekomercyjność infrastruktury rekreacyjnej:

-        zakłada – 10 pkt

-        nie zakłada – 0 pkt

 1. Operacja jest innowacyjna:

-        na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki” – 2 pkt

-        na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki” – 1 pkt

-        nie jest innowacyjna – 0 pkt

 1. Wartość operacji wynosi:

-        powyżej 100 tyś. PLN – 2 pkt

-        nie mniej niż 50 tyś. PLN i nie więcej niż 100 tyś. PLN – 1 pkt

 1. Zakończenie realizacji operacji jest planowane:

-        w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 2 pkt

-        w terminie od 6 do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 1 pkt

-        w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 0 pkt

 1. Operacja jest realizowana:

-        w miejscowości poniżej 5 tyś. ludności – 2 pkt

-        w miejscowości powyżej 5 tyś. ludności – 1 pkt

Warunkiem wyboru operacji dla tego przedsięwzięcia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10. Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR” stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia
oraz kryteriów wyboru operacji:

 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy (jeśli dotyczy).

Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru wynosi 50 269 € (według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR – 201 076 zł).

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:

 1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”,
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa wnioskodawcy” podzakładka „Kryteria wyboru”,
 3. Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy
  o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa wnioskodawcy”, podzakładka „Dokumenty”, w formie linku do strony internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki"
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

NABÓR WNIOSKÓW 1/2024

 

 Data publikacji 17.04.2024 r.